Home
 

ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλα τα τυποποιημένα προϊόντα λογισμικού, της ΟΜΙΚΡΟΝ, συνοδεύονται, από την ημερομηνία της αρχικής τους εγκατάστασης, με εγγύηση ομαλής λειτουργίας, διάρκειας ενός έτους. Τα ειδικής παραγγελίας, μη τυποποιημένα προϊόντα λογισμικού, συνοδεύονται, από την ημερομηνία της αρχικής τους εγκατάστασης, με εγγύηση ομαλής λειτουργίας, διάρκειας τριών μηνών.

Η πιθανή ύπαρξη λαθών (bugs) στο λογισμικό, αποτελεί εγγενές στοιχείο αυτού, και οφείλεται στην πολυπλοκότητα των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Η τεχνική πραγματικότητα παγκοσμίως δεν είναι η ανυπαρξία, αλλά η ύπαρξη λαθών στο λογισμικό.«Νo software, without bugs».

Η ΟΜΙΚΡΟΝ, καλύπτει με εγγύηση το λογισμικό που σχεδιάζει και αναλαμβάνει δωρεάν την υποχρέωση διόρθωσης οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας που απoδεδειγμένα οφείλεται σε απoκλειστική και μόνο υπαιτιότητα της. Η υποχρέωση αυτή αφορά μόνο την επανόρθωση του λογισμικού και των αρχείων του πελάτη μέχρι και το τελευταίο αντίγραφο (back-up) των αρχείων του. Η εγγύηση δεν καλύπτει την υποκειμενική κρίση του πελάτη για τυχόν ελλιπή πληροφόρηση από το λογισμικό. Η εξαίρεση αυτή δεν σκοπεύει στον περιορισμό της εξέλιξης του λογισμικού, που είναι και ο βασικός στόχος της ΟΜΙΚΡΟΝ.

εγγύηση 1 έτους σε όλα  τα  τυποποιημένα  προϊόντα  λογισμικού  της  ΟΜΙΚΡΟΝ

Η ΟΜΙΚΡΟΝ παρέχει πολλές από τις υπηρεσίες της μέσα από το διαδίκτυο (internet) και την διαδικτυακή της πύλη και παρόλο που χρησιμοποιεί λογισμικά κατά των ιών υπολογιστών, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτές οι υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα, που προκαλούν οι ιοί υπολογιστών. Πριν από κάθε τεχνική επέμβαση της ΟΜΙΚΡΟΝ (ανεξάρτητα εάν αυτή γίνει στις εγκαταστάσεις της ΟΜΙΚΡΟΝ, ή του πελάτη, ή μέσα από τηλεφωνική γραμμή, ή το διαδίκτυο) ο πελάτης έχει υποχρέωση να έχει κρατήσει αντίγραφα (back-up) από τα αρχεία του. Ο χρόνος απoκατάστασης των αρχείων, εξαρτάται από τη φύση της βλάβης και την διαθεσιμότητα της ΟΜΙΚΡΟΝ.

Το κόστος απoκατάστασης ενδεχόμενης βλάβης που δεν καλύπτεται από σύμβαση ή εγγύηση αναφέρεται στον τρέχοντα τιμοκατάλογο παροχής υπηρεσιών της ΟΜΙΚΡΟΝ. Σε κάθε περίπτωση μετάβασης τεχνικού της ΟΜΙΚΡΟΝ στις εγκαταστάσεις του πελάτη (εκτός νομού Αττικής) ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα μετακίνησης και παραμονής που προκαταβάλλονται.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Ουδεμία ευθύνη φέρεται από την ΟΜΙΚΡΟΝ για προβλήματα που δημιουργούνται στον πελάτη από μια ή περισσότερες από τις επόμενες αιτίες :

 • λήξη του πρώτου έτους χρήσης, σε τυποποιημένο λογισμικό (από την ημερομηνία της αρχικής εγκατάστασης) και μη ύπαρξη νέας σύμβασης,
 • λήξη του πρώτου τριμήνου χρήσης, σε ειδικής παραγγελίας, μη τυποποιημένο λογισμικό (από την ημερομηνία της αρχικής εγκατάστασης) και μη ύπαρξη νέας σύμβασης,
 • πτώση ή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος όπως επίσης και κάθε άλλου προβλήματος στην παροχή του ρεύματος,
 • βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή τα περιφερειακά αυτού (hardware),
 • προβλήματα από κάθε άλλο λογισμικό άλλου κατασκευαστή (software),
 • ανυπαρξία αντιγράφων στα αρχεία του λογισμικού (back-up) ή πλημμελής τήρηση αυτών ή πρόβλημα στα μέσα αποθήκευσης (δισκέτες, ταινίες, CD, κ.λπ.),
 • προβλήματα που οφείλονται στο λειτουργικό σύστημα,
 • λανθασμένο χειρισμό,
 • επίθεση τρίτου (hacking),
 • προσβολές από ιούς υπολογιστών,
 • μη σύμπραξη του πελάτη στη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος,
 • εάν ο πελάτης συνεχίσει τη λειτουργία του λογισμικού παρά την ύπαρξη προβλήματος, χωρίς να έχει ειδοποιήσει την ΟΜΙΚΡΟΝ για αυτό,
 • επέμβαση στο λογισμικό ή στα αρχεία από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από την ΟΜΙΚΡΟΝ,
 • αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεων της ΟΜΙΚΡΟΝ προς τον πελάτη λόγω ανώτερης βίας, τυχαίου γεγονότος, κοινωνικών αναταραχών, φυσικών καταστροφών, τρομοκρατικών ενεργειών, πολέμου, κ.λπ.

Η ΟΜΙΚΡΟΝ δεν υποχρεώνεται σε παροχή υποστήριξης οποιασδήποτε φύσης στον εξοπλισμό (υπολογιστές, modem, δίσκους, εκτυπωτές, άλλο λογισμικό, λειτουργικά συστήματα, κ.λπ.) του πελάτη. Επίσης δεν καλύπτει τις επανεγκαταστάσεις του λογισμικού λόγω αγοράς νέων μηχανημάτων, αλλαγές μηχανημάτων, νέα τερματικά, αναβαθμίσεις λειτουργικών συστημάτων, καθαρισμούς ιών υπολογιστών, κ.λπ. (εκτός εάν αυτές προκλήθηκαν από αποκλειστική αιτία του λογισμικού της).

Η ΟΜΙΚΡΟΝ σε καμία περίπτωση δεν υπέχει κύρια ή επικουρική ευθύνη για αποζημίωση οποιασδήποτε θετικής ή/και αποθετικής ζημιάς, ή/και διαφέροντος, ή/και διαφυγόντων κερδών, που προκλήθηκαν από την χρήση του λογισμικού. Οποιαδήποτε ευθύνη της ΟΜΙΚΡΟΝ προς τον πελάτη περιορίζεται στο σύνολο του ποσού που δαπανήθηκε για την αγορά του λογισμικού. Ο περιορισμός αυτός δεν σκοπεύει στην εξαίρεση ή τον περιορισμό των υποχρεώσεων της ΟΜΙΚΡΟΝ προς τον πελάτη ή να αντιβαίνει στους ισχύοντες νόμους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΝΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΥ
en
Τελευταία ενημέρωση:
10/07/2024 22:06:42

Επισκέπτες online 1

Live Support is OFFLINE!
 
 
 

Όροι τόπου    Δήλωση απορρήτου
   
Πνευματικά δικαιώματα (c) 1994-2023 ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ
σήματα κατατεθέντα, διατηρούμε όλα τα δικαιώματα

 

Ενημερώστε ένα φίλο Εκτύπωση Εμπρός Αρχική ΣελίδαΠίσω